ಸಹಕಾರ ಸಿಂಧು
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

 

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

 -

 -

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹೆಸರು
(ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ)

ಹುದ್ದೆ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ

ಕಛೇರಿ

ಇ-ಮೇಲ್

1

ಎಸ್. ಜಿಯಾಉಲ್ಲಾ ,ಭಾಆಸೇ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು .

080

22252036

rcs-ka[at]nic[dot]in

FAX

22264786

2

ಆರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು, (ಪತ್ತು )

080

22256146

addlrcs-credit-ka[at]nic[dot]in

3

ಸಿ ಎನ್ ದೇವರಾಜ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು,
( ವಸತಿ &ಇತರೆ )

080

22261873

addlrcs-im-ka[at]nic[dot]in

4

ಹರೀಶ್ ಬಿ ಎಸ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು,
(ಬಳಕೆ & ಮಾರಾಟ )

080

22261875

addlrcs-cm-ka[at]nic[dot]in

5

ವೈ.ಹೆಚ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು, (ಕೈಗಾರಿಕೆ &ಹೈನುಗಾರಿಕೆ )

080

22355284

addlrcs-indl-ka[at]nic[dot]in

6

ಮೀನಾ ಎಸ್ ನಾಯಕ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು,
(ಆಡಳಿತ &ಅಭಿವೃದ್ಧಿ )

080

22269199

jrcs-adm-ka[at]nic[dot]in

7

ಎಂ ಡಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು, (ಕಾನೂನು ಕೋಶ )

080

22268436

jrcs-legal-ka[at]nic[dot]in

8

ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಯ್ಯ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು,
(ಪಟ್ಟಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು )

080

22202677

jrcs-ubc-ka[at]nic[dot]in

9

ಪ್ರಸಾದ್‍ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು,
(ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ )

080

22261216

jrcs-icdp-ka[at]nic[dot]in

10

ಮಂಜುನಾಥಪ್ಪ ಎಸ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು & ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

080

22352952

ga-rcs-ka[at]nic[dot]in

080

22353667

-

11

ಹೊಸೂರು ವೈ ಎನ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಪತ್ತು -1)

215

22269636

22269637

22269638

22251238

22267398

22341863

 

 

 

 

 

arcs-credit-ka[at]nic[dot]in

12

ಸರಲಾ ಎಲ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಪತ್ತು -2)

218

arcs-credit2-ka[at]nic[dot]in

13

ಹೊಸೂರು ವೈ ಎನ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಎಲ್. ಡಿ. ಬಿ ) (ಪ್ರಭಾರ) )

217

arcs-ldb-ka[at]nic[dot]in

14

ಮಂಜುಳ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ವಸತಿ)

220

arcs-hsg-ka[at]nic[dot]in

15


ಕಮಲಮ್ಮ.ಟಿ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು (ವ್ಯಾಜ್ಯ)

254

arcs-dispute-ka[at]nic[dot]in

16

ಶಂಕರ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಬಳಕೆ & ಮಾರಾಟ)

224

arcs-cons-ka[at]nic[dot]in

17

ಸುಮನಾ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು (ಸಂಘಗಳು)

219

-

18

ಹೆಚ್ ರಮೇಶ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಕೈಗಾರಿಕೆ)

212

arcs-indl-ka[at]nic[dot]in

19

ಅಜ್ಮತ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಹೈನುಗಾರಿಕೆ)

258

arcs-rsr-ka[at]nic[dot]in

20

ಮಂಜುಳ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) (ಪ್ರಭಾರ)

224

arcs-cons-ka[at]nic[dot]in

21

ಸುಕುಮಾರ್ ಟಿ ಎಸ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು,(ಆಡಳಿತ)

214

arcs-ubc-ka[at]nic[dot]in

22

ಸುಕುಮಾರ್ ಟಿ ಎಸ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು,(ಎಸ್.ವಿ.ಒ) (ಪ್ರಭಾರ)

216

arcs-ldb-ka[at]nic[dot]in

23

ಸುಕುಮಾರ್ ಟಿ ಎಸ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು,
(ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ) (ಪ್ರಭಾರ)

 212

arcs-dairy-ka[at]nic[dot]in

24

ಸುಕುಮಾರ್ ಟಿ ಎಸ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು,
(ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ) (ಪ್ರಭಾರ)

 219

arcs-ei-ka[at]nic[dot]in

25

ಅಶ್ವಿನಿ ವೈ ಟಿ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು,(ಸಾಲ , ಆಯವ್ಯಯ & ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ )

 219

arcs-lqd-ka[at]nic[dot]in

26 ಅಶ್ವಿನಿ ವೈ ಟಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಆರ್ & ಇ)(ಪ್ರಭಾರ)
218 arcs-dispute-ka[at]nic[dot]in
27 ಅಶ್ವಿನಿ ವೈ ಟಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು,(ಗಣಕ ಕೋಶ)(ಪ್ರಭಾರ)
258 ads-rcs-ka[at]nic[dot]in

28

ಪುಂಡಲಿಕ್ ಎಲ್ ಸಾದುರೆ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು(ಲೇವಾದೇವಿ )

225

 ae-rcs-ka[at]nic[dot]in

29

ಸುನಂದ ಹೆಚ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು,(ಆರ್ & ಇ) 256  arcs-adm-ka[at]nic[dot]in

30

ಸುನಂದ ಹೆಚ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು,(ಇ &ಐ )(ಪ್ರಭಾರ)

 211

 arcs-pro-ka[at]nic[dot]in

31

ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಪಿ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಪಟ್ಟಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ )

 235

 

32

ಸುಮನಾ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ )

 235

 


ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರ ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ Top

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

STD Code

Office

Email Address

1

ಎಂ. ಡಿ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ
.

080

26612911

jrcs-bng-ka[at]nic[dot]in

2

ಪ್ರಕಾಶ ರಾವ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು,
ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ
.

0821

2520823

jrcs-mysore-ka[at]nic[dot]in

3

ಜಿ ಎಂ ಪಾಟಿಲ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು,
ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ
.

0831

2489760

jrcs-belgaum-ka[at]nic[dot]in

4

ಗೋಪಾಲ್ ಚೌಹಾಣ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು,
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
.

08532

221753

jrcs-gulbarga-ka[at]nic.in

ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನೀಕ ಸಹಾಯಕರು - ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ Top

ಕ್ರ. ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪ್ರಾಂತ

ದೂರವಾಣಿ

ಕಛೇರಿ

ಇ-ಮೇಲ್

1

ಲಕ್ಮೀಶ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು , ಬೆಂಗಳೂರು(ಪ್ರಭಾರ)

080

26612911

-

2

ಜ್ಯೋತಿ ಅರಸ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ಮೈಸೂರು

0821

2520823

-

3

ಮಂಟೂರ್ ಬಿ ಎಸ್

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ (ಪ್ರಭಾರ)

0831

2489760

-

4

ತಿಪ್ಪಣ್ಣ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ಗುಲಬರ್ಗಾ (ರಾಯಚೂರು)(ಪ್ರಭಾರ)

08532

221753

-

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರ ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್ Top

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ

ಕಛೇರಿ

ಇ-ಮೇಲ್

1

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತ್ತಯ್ಯ

1 ನೇ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ )

080

23440954

drcs-bngnorth-ka[at]nic[dot]in

2

ಅಶ್ವಥ ನಾರಾಯಣ

2 ನೇ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ )

080

23440196

drcs-bngcentral-ka[at]nic[dot]in

3

ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ

3 ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ )

080

22261465

drcs-bngsouth-ka[at]nic[dot]in

4

ಹೆಚ್ ಪಿ ಕುಮಾರ

4 ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ ) (ಪ್ರಭಾರ)

080

22261465

drcs-bngsouth-ka[at]nic[dot]in

5

ಯಶಸ್ವಿನಿ

ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮಾಂತರ )

080

23446272

drcs-brur-ka[at]nic[dot]in

6

ಡಾ|| ಸುನಿತಾ ಸಿದ್ರಾಮ್

ಬಳ್ಳಾರಿ

08392

272635

drcs-bellary-ka[at]nic[dot]in

7

ಕೆ ಎಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಬೆಳಗಾವಿ

0831

2407248

drcs-belgaum-ka[at]nic[dot]in

8

ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಮಲ್ಕೋಡ್

ಬೀದರ್

08482

226312

drcs-bidar-ka[at]nic[dot]in

9

ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಒಬಣ್ಣಗೋಳ್

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354

235056

drcs-bagalkote-ka[at]nic[dot]in

10

ಗಂಗಾಧರ್ ಟಿ ಗಚ್ಚಿ

ವಿಜಯಪುರ

08352

223848

drcs-bijapur-ka[at]nic[dot]in

11

ನಾಗೇಶ್ ಎಸ್ ಡೋಂಗ್ರೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

08262

235732

drcs-chickmagalore-ka[at]nic[dot]in

12

ಗೋಪಾಲ ರಡ್ಡಿ ಕೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08194

231680

drcs-chitradurg-ka[at]nic[dot]in

13

ಬಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ (ಪ್ರಭಾರ)

08226

224619

drcs-crnagar-ka[at]nic[dot]in

14

ಹಿರೆಮಠ

ಧಾರವಾಡ (ಪ್ರಭಾರ)

0836

2448634

drcs-dharwad-ka[at]nic[dot]in

15

ಎನ್ . ಸುರೇಶ

ದಾವಣಗೆರೆ

08192

251632

drcs-davanagere-ka[at]nic[dot]in

16

ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಮಲ್ಕೋಡ್

ಗುಲಬರ್ಗಾ (ಪ್ರಭಾರ)

08472

221857

drcs-gulbarga-ka[at]nic[dot]in

17

ಎಸ್ ಬಿ ಹಿರೇಮಠ

ಗದಗ

08372

239633

drcs-gadag-ka[at]nic[dot]in

18

ಕೆ ಎನ್ ನಂಜುಂಡೇ ಗೌಡ

ಹಾಸನ

08172

268455

drcs-hassan-ka[at]nic[dot]in

19

ಶಶಿಕಾಲ ಪಾಲೇದ್

ಹಾವೇರಿ

08375

249297

drcs-haveri-ka[at]nic[dot]in

20

ಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್

ಕೋಲಾರ

08152

222168

drcs-kolar-ka[at]nic[dot]in

21

ಶಶಿಕಾಲ ಪಾಲೇದ್

ಕಾರವಾರ (ಪ್ರಭಾರ)

08382

226454

drcs-karwar-ka[at]nic[dot]in

22

ಸಿದ್ದಕೊಪ್ಪ

ಕೊಪ್ಪಳ

08539

221109

drcs-koppal-ka[at]nic[dot]in

23

ಆರ್ ಜೆ ಕಾಂತರಾಜು

ಮಂಡ್ಯ

08232

220059

drcs-mandya-ka[at]nic[dot]in

24

ಡಾ|| ಜಿ ಉಮೇಶ್

ಮಡಿಕೇರಿ

08272

228519

drcs-kodagu-ka[at]nic[dot]in

25

ಬಿ.ಕೆ .ಸಲೀಂ

ಮಂಗಳೂರು

0824

2440291

drcs-mangalore-ka[at]nic[dot]in

26

ಡಾ|| ಜಿ ಉಮೇಶ್

ಮೈಸೂರು

0821

2521956

drcs-mysore-ka[at]nic[dot]in

27

ಎಲ್ ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ

ರಾಯಚೂರ

08532

231665

drcs-raichur-ka[at]nic[dot]in

28

ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08182

222711

drcs-shimoga-ka[at]nic[dot]in

29

ಆರ್ ಜೆ ಕಾಂತರಾಜು

ತುಮಕೂರು

0816

2278508

drcs-tumkur-ka[at]nic[dot]in

30

ಪ್ರವೀಣ್.ಬಿ.ನಾಯಕ್

ಉಡುಪಿ

0820

2530097

drcs-udupi-ka[at]nic[dot]in

31

ಬಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ರಾಮನಗರ (ಪ್ರಭಾರ)

080

27274008

drcs-ramnagar-ka[at]nic[dot]in

32

ಜಿ ಆರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

08156

272980

drcs-chickbpur-ka[at]nic[dot]in

33

ಕೆ ಎಂ ಪೂಜಾರ್

ಯಾದಗಿರಿ

08473

296715

drcs-yadgiri-ka[at]nic[dot]in
Top

ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರ ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಉಪವಿಭಾಗ

STD Code

ಕಛೇರಿ

Email Address

1

ಎಂ. ಜಿ. ಮುದ್ದೇನೂರ್

1ನೇ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

080

23568092

arcs-bngnorth-ka[at]nic[dot]in

2

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್

2ನೇ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಪ್ರಭಾರ)

080

23566567

arcs-bngcentral-ka[at]nic[dot]in

3

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್

3ನೇ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

080

23340478

arcs-bngsouth-ka[at]nic[dot]in

4

ಕಿಶೋರ್ ಜೇಶಿ

4ನೇ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಪ್ರಭಾರ)

080

23340478

arcs-bngsouth-ka[at]nic[dot]in

5

ದಸ್ತಗಿರ್ ಅಲಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ

0839

272002

arcs-bellary-ka[at]nic[dot]in

6

ಬಿ ಎಸ್ ಮಂಟೂರ್

ಬೆಳಗಾವಿ

0831

2420183

arcs-belgaum-ka[at]nic[dot]in

7

ಎ ಪಿ ಕುಲಕರ್ಣ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

08288

233103

arcs-bailahongal-ka[at]nic[dot]in

8

ಕೆ ಎಂ ಪೂಜಾರ್

ಬೀದರ್ (ಪ್ರಭಾರ)

08482

226466

arcs-bidar-ka[at]nic[dot]in 

9

ಪಿ ಬಿ ಕಾಳಗಿ

ಬಿಜಾಪುರ

08352

250007

arcs-bijapur-ka[at]nic[dot]in

10

ಎಸ್ ಎನ್ ಹೆದ್ದೂರ್

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354

235315

arcs-bagalkote-ka[at]nic[dot]in

11

ಮಂಟೂರ್

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

08338

272165

arcs-chikodi-ka[at]nic[dot]in

12

ಸಲ್ಮಾ ಫಿರ್ದೋಸ್

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

08156

272509

arcs-ckpur-ka[at]nic[dot]in

13

ಸಾಲೇರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08194

230765

arcs-chitradurg-ka[at]nic[dot]in

14

ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಮೇಶ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

08226

224725

arcs-crnagar-ka[at]nic[dot]in

15

ಹೆಚ್ ಕೆ ದಯಾನಂದ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು(ಪ್ರಭಾರ)

08262

221547

arcs-chickmagalore-ka[at]nic[dot]in

16

ಆರಿಫುಲ್ಲಾ ಆಸೀಫ್

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

080

27622077

arcs-dbpur-ka[at]nic[dot]in

17

ಎಂ ಬಿ ಪೂಜಾರ್

ಧಾರವಾಡ

0836

2743526

arcs-dharwad-ka[at]nic[dot]in

18

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ

ದಾವಣಗೆರೆ

08192

234665

arcs-davanagere-ka[at]nic[dot]in

19

ಕೆ ಎಂ ಪೂಜಾರ್

ಗುಲಬರ್ಗಾ

08472

221896

arcs-gulbarga-ka[at]nic[dot]in

20

ನಾಗಪ್ಪ ಕಮೂರ್

ಗದಗ (ಪ್ರಭಾರ)

08372

238598

arcs-gadag-ka[at]nic[dot]in

21

ಹೆಚ್ ಕೆ ದಯಾನಂದ

ಹಾಸನ

08172

262718

arcs-hassan-ka[at]nic[dot]in

22

ನಾಗಪ್ಪ ಕಮೂರ್

ಹಾವೇರಿ

08375

232502

arcs-haveri-ka[at]nic[dot]in

23

ಲಿಯಾಖತ್ ಅಲಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ

08394

228557

arcs-hospet-ka[at]nic[dot]in

24

ಎನ್ ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ

ಹುಣಸೂರು

08222

2253195

arcs-hunsur-ka[at]nic[dot]in

25

ಲಿಯಾಖತ್ ಅಲಿ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ (ಪ್ರಭಾರ)

08398

281250

arcs-harapanahalli-ka[at]nic[dot]in

26

ಕೆ ಎಂ ಪೂಜಾರ್

ಇಂಡಿ (ಪ್ರಭಾರ)

08359

225126

arcs-indi-ka[at]nic[dot]in

27

ಮಣಿ

ಜಮಖಂಡಿ

08353

220064

arcs-jamkandi-ka[at]nic[dot]in

28

ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಬಿ ನೆಲ್ಲಪ್ಪನವರ

ಕೋಲಾರ

08152

222034

arcs-kolar-ka[at]nic[dot]in

29

ಎಂ.ಜೆ. ಚಂದ್ರಪ್ರತಿಮಾ

ಕುಂದಾಪುರ

08254

230691

arcs-kundapur-ka[at]nic[dot]in

30

ಎನ್ ಎನ್ ಹೆಗಡೆ

ಕುಮಟಾ (ಪ್ರಭಾರ)

08386

222270

arcs-kumta-ka[at]nic[dot]in

31

ಕೇಸರಿಮಠ

ಕೊಪ್ಪಳ

08539

221601

arcs-koppal-ka[at]nic[dot]in

32

ಬಂಟ್ ಎಸ್.ಜಿ

ಕಾರವಾರ

08382

226321

arcs-karwar-ka[at]nic[dot]in

33

ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ

ಮಂಡ್ಯ

08232

238632

arcs-mandya-ka[at]nic[dot]in

34

ಎಸ್ ಬಿ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್

ಮಧುಗಿರಿ

08137

282407

arcs-madhugiri-ka[at]nic[dot]in

35

ಮಂಜುನಾಥ ಸಿಂಗ್

ಮಂಗಳೂರು

0824

2420543

arcs-mangalore-ka[at]nic[dot]in

36

ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್

ಮೈಸೂರ

0821

2443321

arcs-mysore-ka[at]nic[dot]in

37

ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ

ಪಾಂಡವಪುರ (ಪ್ರಭಾರ)

08236

255163

arcs-pandavapur-ka[at]nic[dot]in

38

ಮಂಜುನಾಥ ಸಿಂಗ್

ಪುತ್ತುರ(ಪ್ರಭಾರ)

08251

230339

arcs-puttur-ka[at]nic[dot]in

39

ತಿಪ್ಪಣ್ಣ

ರಾಯಚೂರ

08532

226268

arcs-raichur-ka[at]nic[dot]in

40

ರಾಜು

ರಾಮನಗರ

080

27271256

arcs-ramanagar-ka[at]nic[dot]in

41

ಕೆ ಎಂ ಪೂಜಾರ್

ಸೇಡಂ

08441

276029

arcs-sedam-ka[at]nic[dot]in

42

ವಾಸದೇವ

ಸಾಗರ

08183

221807

arcs-sagara-ka[at]nic[dot]in

43

ನಾಗಪ್ಪ ಕಮೂರ್

ಸವಣೂರ (ಪ್ರಭಾರ)

08378

241708

arcs-savanur-ka[at]nic[dot]in

44

ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08182

225182

arcs-shimoga-ka[at]nic[dot]in

45

ಎನ್ ಎನ್ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ

08384

236452

arcs-sirsi-ka[at]nic[dot]in

46

ಲಕ್ಷಿನಾರಾಯಣ

ಸಕಲೇಶಪುರ

08173

244105

arcs-sakaleshpur-ka[at]nic[dot]in

47

ಹೆಚ್.ಡಿ . ನೀಲೋಗಲ್

ಸಿಂಧನೂರ

08535

220050

arcs-sindhanur-ka[at]nic[dot]in

48

ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥಪ್ಪ

ತರಿಕೇರಿ(ಪ್ರಭಾರ)

08261

222421

arcs-tarikere-ka[at]nic[dot]in

49

ಪಾರ್ಥ

ತುಮಕೂರ

0816

2278416

arcs-tumkur-ka[at]nic[dot]in

50

ಕೆ ಆರ್ ರಾಜು

ತಿಪಟೂರ

08134

251114

arcs-tiptur-ka[at]nic[dot]in

51

ಕೆ ಎಂ ಪೂಜಾರ

ಯಾದಗಿರಿ

08374

252379

arcs-yadagiri-ka[at]nic[dot]in

52

ಹೆಚ್ ಡಿ ರವಿಕುಮಾರ

ಮಡಿಕೇರಿ

08272

225728

arcs-madikeri-ka[at]nic[dot]in

Top